W dniu 2 maja br. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej będzie nieczynne.

Informujemy, że w dniu 2 maja br. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. będzie nieczynne.

Awarie można zgłaszać pod numerami telefonów: 994 oraz + 48 32 210 20 86 / +48 32 210 13 72
lub poprzez stronę internetową www.pik-pszczyna.pl .  

Wpłaty za wodę i odprowadzanie ścieków można dokonywać na rachunek bankowy dostępny
na fakturach.  

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Informujemy, iż Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  po rozpatrzeniu  wniosku Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. zatwierdził nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pszczyna na okres 3 lat. 

Na mocy art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) w dniu 24 marca 2023 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została decyzja zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pszczyna.

W związku z powyższym taryfa obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2023 r.

Link do aktualnej taryfy:

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Godziny pracy przedsiębiorstwa w dniu 30 grudnia 2022r.


W piątek 30 grudnia br. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. będzie czynne w godzinach od 7:00 do 14:00.

Kasa będzie czynna do godziny 12:00.

Awarie można zgłaszać pod numerami telefonów: 994 oraz + 48 32 210 20 86 / +48 32 210 13 72
lub poprzez stronę internetową www.pik-pszczyna.pl .

Wpłaty za wodę i odprowadzanie ścieków można dokonywać na rachunek bankowy dostępny na fakturach.

Komunikat w sprawie awarii rurociągu Goczałkowice – Zdrój

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. informuje, iż w związku z wczorajszą awarią rurociągu, doprowadzającego wodę z ujęcia w Czańcu do stacji uzdatniania w Goczałkowicach-Zdroju, nie ma zagrożenia dostaw wody dla mieszkańców gminy Pszczyna.

Uszkodzony rurociąg został wyłączony z użytkowania a woda podawana jest do stacji uzdatniania ze Zbiornika Goczałkowickiego.

Zadymianie kanalizacji deszczowej – Ćwiklice

Informujemy, iż w dniu 3 sierpnia br. 2022 r. (tj. środa) przeprowadzane będzie zadymianie kanalizacji deszczowej w miejscowości Ćwiklice przy ulicy Męczenników Oświęcimskich. W związku z tym istnieje możliwość pojawienia się dymu w rynnach budynków mieszkalnych, kratkach odpływowych (piwnice), wpustach ulicznych.

W dniu 17 czerwca 2022r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. będzie nieczynne.

Informujemy, że w dniu 17 czerwca br. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. będzie nieczynne.

Awarie można zgłaszać pod numerami telefonów: 994 oraz + 48 32 210 20 86 / +48 32 210 13 72 lub poprzez stronę internetową www.pik-pszczyna.pl .  

Wpłaty za wodę i odprowadzanie ścieków można dokonywać na rachunek bankowy dostępny na fakturach.  

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Informacja dotycząca przyjęcia na instalację Kompostowni w Jankowicach odpadów pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych.

Zgodnie z wydanym zezwoleniem na przetwarzanie odpadów (decyzja nr
RO-IV.6233.6.2020 z dnia 14.08.2020 r.) na kompostowni przyjmowane są następujące odpady:

a) odpadowa masa roślinna – kod odpadu 02 01 03 (dotyczy tylko działalności gospodarczej)

b) odpady ulegające biodegradacji – kod odpadu 20 02 01

Odpady mogą oddać mieszkańcy Gminy Pszczyna, firmy działające na jej terenie oraz podmioty posiadające umowę na odbiór odpadów z Przedsiębiorstwem Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

Odpady przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 13:30.

Odbiór dotyczy odpadów pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych (trawa, gałęzie, pozostałości po cięciu itp.) – kod odpadu 20 02 01.

Z uwagi na możliwości techniczne przetwarzania, odpady z drewna powinny być rozdrobnione – grubość gałęzi nie może przekraczać 5 cm, a długość 1 m.

Przekazywane odpady nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami. Nie są przyjmowane odpady, w których rozpoczął się proces gnicia.  

Odpady są ważone na miejscu, po czym wydawany jest dokument PZ, na którego podstawie na koniec danego miesiąca PIK Sp. z o.o. wystawia fakturę i przesyła ją do przekazującego odpad.

Cena odbioru odpadu zgodnie z taryfikatorem wynosi 500 zł netto za tonę odpadu
(tj. 540 zł brutto).

W dniu 2 maja 2022r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. będzie nieczynne.

Informujemy, iż w dniu 2 maja br. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o.
będzie nieczynne.

Awarie można zgłaszać pod numerami telefonów: 994 oraz + 48 32 210 20 86 / +48 32 210 13 72 lub poprzez stronę internetową www.pik-pszczyna.pl .   Wpłaty za wodę i odprowadzanie ścieków można dokonywać na rachunek bankowy dostępny na fakturach.   Za powstałe utrudnienia przepraszamy.