Projekt „Kompleksowe przeszkolenie pracowników PIK Spółka z o.o. w Pszczynie”współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw,Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt był projektem zamkniętym skierowanym do pracowników PIK Spółka z o.o. i miał na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników w zakresie nowoczesnych technologii stosowanych w ciepłownictwie.

Okres realizacji: 1 styczeń 2012 r. – 30 wrzesień 2012 r.

Nr projektu WND-POKL.08.01.01-24-221/11

Wartość Projektu: 297.580,00 PLN

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o.

Realizator Projektu: Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o.

 

Wsparcie stanowi pomoc publiczną w wysokości 173 618,87 PLN.