K L A U Z U L A    I N F O R M A C Y J  N A

 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego czy pisemnego
z naszym przedsiębiorstwem), jednak zależy nam, abyście Państwo mieli podstawowe informacje wynikające z RODO, czyli w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych podanych w umowie jest Przedsiębiorstwo Inżynierii
  Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 4, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000109135, zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres: 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4, e-mail: poczta@pik-pszczyna.pl lub telefonując pod numer: +48 32 210 20 86.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy pomiędzy Panem/Panią
  a Administratorem, zwana dalej: „Umową”,dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy.
 5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 6. Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji Umowy.
 7. Administrator może przekazać Pana/Pani dane innym podmiotom, jeżeli będzie to konieczne w celu realizacji Umowy. Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, w stosunku do którym istnieje obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym organy administracji, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w zakresie dostarczania przesyłek pocztowych oraz inne podmioty, którym będą powierzane do przetwarzania dane osobowe w celu
  realizacji Umowy, (tzw. procesorzy).
 8. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Ma Pana/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Wniosek Pana/Pani może nie zostać uwzględniony, jeżeli będzie prowadził do ograniczenia lub uniemożliwienia realizacji umowy.
 10. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje
  Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa.