Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) zwanej dalej „ustawą o wsparciu odbiorców ciepła”, wybranym odbiorcom ciepła spełniającym warunki określone w ustawie przysługuje ochrona w formie stałej gwarantowanej średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą przyjmuje wartość 150,95 zł/GJ netto i stosuje się ją w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. (art. 3 ust. 3 i art. 11 ustawy o wsparciu odbiorców ciepła)

Odbiorcy ciepła, którym przysługuje średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą zostali wymienieni w art. 4 ust. 1 ustawy o wsparciu odbiorców ciepła. Do odbiorców tych należą:

 1. gospodarstwa domowe;
 2. wspólnoty mieszkaniowe, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048), albo spółdzielni mieszkaniowych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 oraz z 2022 r. poz. 1561), które są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach;
 3. podmioty inne niż podmioty, o których mowa w pkt 2, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach;
 4. o ile złożą oświadczenie, według wykazu wynikającego z ustawy.

Oświadczenia należy składać do Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w terminie 21 dni od wejścia w życie ustawy.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy o wsparciu odbiorców ciepła odbiorca ciepła składa oświadczenie przy każdej zmianie danych, o których mowa w tym przepisie art. 5 ust. 1 ustawy.

Średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej  Sp. z o.o. będzie stosować w rozliczeniach z odbiorcami zaopatrywanymi w ciepło z następujących źródeł ciepła:

 1. Grupa taryfowa K2.Sn:

  Kotłownia K2 ul. K. Wielkiego
  Kotłownia K3 ul. Dobrawy
  Kotłownia K4 ul. Bednorza
  Kotłownia K5 ul. Jagiełły
  Kotłownia K6 ul Cieszyńska

 2. Grupa taryfowa P.Z.

  Kotłownia K7 ul. Piastowska

  Odbiorcy spełniający warunki pozwalające na stosowanie wobec nich średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą będą rozliczani za pobrane ciepło w zakresie złożonych oświadczeń, według stawek opłat zgodnie z poniższą tabelą.

Uwaga: Tabela stawek opłat dotyczy obowiązującej taryfy i ustalona jest na okres od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Stawki opłat stałych i zmiennych za świadczenie usług dystrybucyjnych nie podlegają zmianom i wynikają z obowiązującej taryfy dla ciepła.

Odbiorcy z grup taryfowych K1.Sw i K1.Sn, będą rozliczani wg stawek opłat zgodnie z obowiązującą taryfą dla ciepła z uwagi na to, że średnia cena wytwarzania ciepła w źródłach w których jest wytwarzane ciepło jest niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą obliczoną dla tych źródeł ciepła.