Długość eksploatowanej sieci wodociągowej bez przyłączy na terenie Gminy Pszczyna wynosi około 360 km. Za pośrednictwem tej sieci dostarczana jest woda do ok. 13,4 tys. odbiorców w ilości ok. 2,5 mln m3 rocznie. Ścieki odbierane są od 7,3 tyś. odbiorców co stanowi 54 % wszystkich klientów przedsiębiorstwa. Rozproszony charakter zabudowy na terenie gminy powoduje trudne warunki ekonomiczne prowadzenia działalności w tym zakresie.

Sieć wodociągowa w znacznej części użytkowana jest od ponad 30 lat. W celu wyeliminowania odcinków sieci wykonanych z rur stalowych jeszcze w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku, będących m.in. przyczyną wycieków (strat) wody podjęto działania w kierunku ich wymiany. W ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie – etap I” nr projektu 2004/PL/16/C/PE/015 finansowanego z Funduszu Spójności, realizowanego w latach 2004-2009, zmodernizowano sieć wodociągową, znajdującą się na terenie objętym Projektem. W ramach tej inwestycji wymieniono około 82% istniejących przewodów wodociągowych o złym stanie technicznym na nowe przewody z tworzyw sztucznych na terenie objętym Projektem.

Zakres inwestycji obejmował łącznie 164 km sieci, w tym:

  • modernizację wodociągów grupowych wysokiego i niskiego ciśnienia – 30,70 km;
  • modernizację wodociągów rozdzielczych niskiego ciśnienia ø160 – 61,30 km;
  • modernizację przyłączy wodociągowych ø 40 – 72,00 km.

Przyjęta z czasem przez przedsiębiorstwo strategia systematycznej modernizacji sieci oraz stosowanie urządzeń pomiarowych wysokiej klasy dokładności  wody,  przełożyła się w czasie na znaczne ograniczenie strat wody.

Dystrybuowana woda pochodzi głównie z ujęć Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A w Katowicach na zbiornikach: Goczałkowickim i Czaniec. W części  sieć zasilana jest również z lokalnych ujęć podziemnych.

Zakres inwestycji obejmował łącznie 164 km sieci, w tym:

  • modernizację wodociągów grupowych wysokiego i niskiego ciśnienia – 30,70 km;
  • modernizację wodociągów rozdzielczych niskiego ciśnienia ø160 – 61,30 km;
  • modernizację przyłączy wodociągowych ø 40 – 72,00 km.

Modernizacja systemu wodociągowego wpłynęła na zmniejszenie ilości awarii sieci wodociągowej, a co za tym idzie zmniejszenie start wody oraz poprawę jakości dostarczanej wody pitnej.