Spółka zajmuje się między innymi dystrybucją wody oraz eksploatacją sieci wodociągowych o łącznej długości ok. 680 km, codziennie dbając o ok. 10 tysięcy odbiorców indywidualnych i zbiorowych. Dystrybuowana woda pochodzi z ujęć Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A w Katowicach na zbiorniku Goczałkowickim.

Najważniejszym zadaniem w tym zakresie jest nieprzerwana dostawa wody spełniającej określone parametry. Zapewnienie dobrej jakości wody nie jest zadaniem łatwym, biorąc pod uwagę łączną długość sieci wodociągowej, będącej w eksploatacji Spółki, jak i rozporoszony charakter zabudowy tutejszego terenu. Przedsiębiorstwo eksploatuje siec wodociągową o łącznej długości około 680 km, czyli gdyby ułożyć rury jedna za drugą powstałby rurociąg łączący Pszczynę na przykład z Helem.
Za pośrednictwem tej sieci dostarcza się odbiorcom około 2,0 mln m3 wody rocznie. Dla porównania wodociągi poznańskie obsługują sieć o zbliżonej długości, a sprzedają 20 razy więcej wody.
Pokazuje to trudny aspekt ekonomiczny prowadzenia działalności
w tym zakresie na terenie gminy. Sieć wodociągowa w większości użytkowana jest od ponad 30 lat.
W celu wyeliminowania odcinków sieci wykonanych z rur stalowych jeszcze w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych ubiegłego wieku, będących m.in. przyczyną wycieków (strat) wody podjęto działania
w kierunku ich wymiany. W ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie – etap I”
nr projektu 2004/PL/16/C/PE/015 finansowanego z Funduszu Spójności, zmodernizowano sieć wodociągową, znajdującą się na terenie objętym Projektem. W ramach tej inwestycji wymieniono około 82% istniejących przewodów wodociągowych o złym stanie technicznym na nowe przewody z tworzyw sztucznych
(np. polietylenu).

Zakres inwestycji obejmował łącznie 164 km sieci, w tym:

  • modernizację wodociągów grupowych wysokiego i niskiego ciśnienia – 30,70 km;
  • modernizację wodociągów rozdzielczych niskiego ciśnienia ø160 – 61,30 km;
  • modernizację przyłączy wodociągowych ø 40 – 72,00 km.

Modernizacja systemu wodociągowego wpłynęła na zmniejszenie ilości awarii sieci wodociągowej, a co za tym idzie zmniejszenie start wody oraz poprawę jakości dostarczanej wody pitnej.