Przedsiębiorstwo od 2010 roku eksploatuje Kompostownię, zlokalizowaną przy oczyszczalni ścieków „Pszczyna” w Jankowicach.  Instalacja ta powstała dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet V, działanie 5.2 Gospodarka odpadami.

Przedmiotem działania kompostowni jest przetwarzanie odpadów zielonych oraz odpadowej masy roślinnej w procesie odzysku jako: R3 recykling lub odzysk innych materiałów organicznych, które nie są stosowne jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcenia).