Kompostownia osadów ściekowych „PSZCZYNA” powstała dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet V, działanie 5.2 Gospodarka odpadami.

Wartość projektu:  4 209 913,60 PLN

Wartość dotacji:      3 013 877,14 PLN

Inwestycja była efektem prowadzenia proekologicznych działań przez przedsiębiorstwo, dzięki czemu dostosowano sposób odzysku i unieszkodliwiania odpadów do wymagań przepisów zarówno unijnych, jak i przepisów prawa polskiego z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Przedmiotem działania kompostowni jest przetwarzanie odpadów zielonych oraz odpadowej masy roślinnej w procesie odzysku jako: R3 recykling lub odzysk innych materiałów organicznych, które nie są stosowne jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcenia).