Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest:

  • eksploatacja sieci wodociągowych i dystrybucja wody;
  • eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej, strefowych przepompowni i oczyszczalni ścieków;
  • wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła;
  • usługi techniczne, tj. wydawanie warunków technicznych podłączeń do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej z zakresu wodociągów i kanalizacji, wykonywanie przyłączy wody, kanalizacyjnych i budowa osadników.

Spółka posiada wszystkie wymagane prawem koncesje i zezwolenia do prowadzenia działalności.