Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę z częściowym dofinansowaniem pracodawcy wynagrodzenia przez urząd pracy. Celem jest ułatwienie bezrobotnym powrotu na rynek pracy. Skierowanie do podjęcia zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, zgodnie z ustalonym profilem pomocy oraz indywidualnym planem działania. Pracodawca, który zatrudnia w ramach prac interwencyjnych skierowanych przez urząd pracy bezrobotnych otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na ich , wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

W dniu 12 sierpnia 2016 r. przedsiębiorstwo podpisało z Prezydentem Miasta Tychy umowę o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i otrzymało dofinansowanie, które stanowi pomoc publiczną de minimis o wartości brutto 5.865,81 zł (tj. równowartość 1.376,11 euro).