Informacja dotycząca przyjęcia na instalację Kompostowni w Jankowicach odpadów pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych.

Zgodnie z wydanym zezwoleniem na przetwarzanie odpadów (decyzja nr RO-IV.6233.6.2020 z dnia 14.08.2020 r.) na kompostowni przyjmowane są następujące odpady:

  1. odpadowa masa roślinna – kod odpadu 02 01 03 (dotyczy tylko działalności gospodarczej)
  2. odpady ulegające biodegradacji – kod odpadu 20 02 01

Odpady mogą oddać mieszkańcy Gminy Pszczyna, firmy działające na jej terenie oraz podmioty posiadające umowę na odbiór odpadów z Przedsiębiorstwem Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

Odpady przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 13:30.

Odbiór dotyczy odpadów pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych (trawa, gałęzie, pozostałości po cięciu itp.) – kod odpadu 20 02 01.

Z uwagi na możliwości techniczne przetwarzania, odpady z drewna powinny być rozdrobnione – grubość gałęzi nie może przekraczać 5 cm, a długość 1 m.

Przekazywane odpady nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami. Nie są przyjmowane odpady, w których rozpoczął się proces gnicia.  

Odpady są ważone na miejscu, po czym wydawany jest dokument PZ, na którego podstawie na koniec danego miesiąca PIK Spółka z o.o. wystawia fakturę i przesyła ją do przekazującego odpad.

W celu wystawienia faktury niezbędne jest okazanie dowodu osobistego przez osobę przywożącą odpady celem weryfikacji jej tożsamości oraz pozyskania przez PIK Spółka z o.o. danych niezbędnych do realizacji przedmiotowego zlecenia.

Jednocześnie informujemy, że w każdym przypadku Administratorem Państwa danych osobowych jest PIK Spółka z o.o. z siedzibą w Pszczynie, a dane pobierane są wyłącznie
w celu realizacji zlecenia oraz czynności z tym bezpośrednio związanych. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w Klauzuli informacyjnej RODO, dostępnej pod adresem
www.pik-pszczyna.pl