Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na terenie Gminy Pszczyna w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków w granicach dwóch aglomeracji, wyznaczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych:

  1. Aglomeracja Pszczyna – nr PLSL024 – obejmująca miasto Pszczyna oraz sołectwo Poręba, Piasek (projekt) i część sołectwa Łąka
  2. Aglomeracja Wisła Wielka – nr PLSL508 – obejmująca sołectwa Wisła Wielka, Wisła Mała oraz przeważająca część sołectwa Łąka.

Sieć kanalizacji sanitarnej pracuje generalnie w systemie grawitacyjnym, z pompowniami strefowymi w lokalizacjach wynikających z konfiguracji terenu.

Sieć kanalizacyjna o łącznej długości około 209 km obsługuje około 7,3  tys. dostawców ścieków.

Ponadto ścieki z nieskanalizowanych rejonów Pszczyny dowożone są na oczyszczalnie ścieków  wozem asenizacyjnym. Rocznie procesowi oczyszczania podlega ok. 2 mln m3 ścieków.

W celu uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Pszczyna, w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie – etap I” nr projektu 2004/PL/16/C/PE/015:

  • wybudowano system kanalizacji sanitarnej (kanały grawitacyjne, studzienki i przewody tłoczne, przepompownie ścieków) – 128 km;
  • zmodernizowano część głównych kolektorów ogólnospławnych, adaptowanych na kolektory deszczowe – 3 km;
  • doposażono oczyszczalnię ścieków „Pszczyna” – zainstalowano niezbędną aparaturę kontrolno-pomiarową dla przepustowości 5 200 m3/d.

Inwestycja została zakończona w grudniu 2012 roku.