Przedsiębiorstwo eksploatuje sieć kanalizacji sanitarnej z systemem przepompowni strefowych w trzech sołectwach gminy: Wisła Mała, Wisła Wielka i Łąka wraz z oczyszczalnią ścieków w Wiśle Wielkiej,
a także sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w mieście Pszczyna, łącznie z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków dla miasta Pszczyny.

Spółka eksploatuje na terenie miasta Pszczyna około 145 km sieci kanalizacyjnej, obsługując 2450 budynków oraz około 85 km sieci kanalizacyjnej na terenie sołectw: Łąka, Wisła Wielka, Wisła Mała
i Poręba, obsługując 1970 gospodarstw.  Odbiornikiem ścieków z tych rejonów są oczyszczalnie ścieków w Pszczynie – Jankowicach i Wiśle Wielkiej. Ponadto ścieki z nieskanalizowanych rejonów Pszczyny dowożone są na oczyszczalnie ścieków  wozem asenizacyjnym. Rocznie procesowi oczyszczania podlega ponad 2 mln m3 ścieków.

Podstawowym celem działalności w dziedzinie gospodarki ściekowej jest odprowadzanie i oczyszczanie ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w taki sposób, aby nie powodować pogorszenia jakości i czystości środowiska naturalnego. Dla jego osiągnięcia niezbędne jest ograniczanie zrzutu zanieczyszczeń spływających zarówno do gruntu jak i wód rzeki Wisły i jej dorzecza (tj. Jezioro Goczałkowickie, zbiornik zaporowo-przepływowy Łąka, rzeka Pszczynka). Ochronę przed tym zagrożeniem zapewnia z jednej strony modernizacja systemu wodociągowego, a z drugiej wybudowanie
w nieskanalizowanych częściach gminy kanalizacji sanitarnej i podłączenie jej do istniejącego systemu kanalizacyjnego, skąd ścieki kierowane są do oczyszczalni ścieków „Pszczyna” i „Wisła Wielka.”

Dlatego podjęto działania w kierunku uporządkowania tej gospodarki.
W ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie – etap I” (nr projektu 2004/PL/16/C/PE/015) współfinansowanego z Funduszu Spójności, rozpoczęto modernizację systemu kanalizacyjnego w Gminie Pszczyna. Zakres robót, będących przedmiotem inwestycji, podzielono na następujące przedsięwzięcia:

  • budowa sytemu kanalizacji sanitarnej (kanały grawitacyjne, studzienki i przewody tłoczne, przepompownie ścieków) – 128 km,
  • modernizacja części głównych kolektorów ogólnospławnych adaptowanych na kolektory deszczowe – 3 km,
  • doposażenie oczyszczalni ścieków „Pszczyna” (zainstalowanie niezbędnej aparatury kontrolno-pomiarowej dla przepustowości 5.200 m3/d).

Był to pierwszy etap całości zadania, który zakończono w grudniu 2012 roku. Odpowiedzialność za wdrażanie projektu na terenie miasta i gminy Pszczyna objął Urząd Miejski, a eksploatacja zmodernizowanych sieci należy do Spółki. Drugi etap, obejmujący sołectwa należące do Gminy, realizowany będzie do 2025 roku. Zakres prac w ramach drugiego etapu zbliżony będzie do zakresu realizowanego w etapie pierwszym. Modernizacja systemu kanalizacyjnego umożliwi osiągnięcie standardów europejskich, określonych w dyrektywie numer EEC/91/271 o komunalnych oczyszczalniach ścieków, w zakresie zbierania i odprowadzania ścieków miejskich oraz zapewni spełnienie wszystkich parametrów wymaganych odpowiednimi normami unijnymi, a także obecnymi i przyszłymi normami polskimi.

Należy podkreślić, że uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, przyczynia się do zmniejszenia ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i ziemi, a w konsekwencji do poprawy stanu środowiska przyrodniczego Pszczyny i terenów wokół niej leżących. W efekcie poprawia się stan środowiska w zlewni rzeki Pszczynki  i dorzecza Wisły. Poprawie ulega ogólny stan sanitarny gminy, przez co polepsza się standard życia, a co za tym idzie wzrost walorów rekreacyjno-turystycznych regionu oraz umożliwia dalszy rozwój agroturystyki.