Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem funduszu jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki, a zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firmy jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

W dniu 30 październiku 2015 roku przedsiębiorstwo podpisało umowę o sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Zgodnie z priorytetami wydatkowania środków KFS projektem objęto 44 pracowników Spółki w wieku 45+, w tym 8 kobiet.

Okres realizacji: 4 listopad 2015 r. – 17 grudzień 2015 r.
Całkowita rzeczywista wysokość wydatków w projekcie: 95.995,00 PLN

Udzielone wsparcie stanowi pomoc publiczną de minimis o wartości brutto 76.485,93 PLN (tj. równowartość 17.932,55 euro).