Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem funduszu jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki, a zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firmy jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

W dniu 30 październiku 2015 roku przedsiębiorstwo podpisało umowę o sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Zgodnie z priorytetami wydatkowania środków KFS projektem objęto 44 pracowników Spółki w wieku 45+, w tym 8 kobiet.

Okres realizacji: 4 listopad 2015 r. – 17 grudzień 2015 r.
Całkowita rzeczywista wysokość wydatków w projekcie: 95.995,00 PLN

Udzielone wsparcie stanowi pomoc publiczną de minimis o wartości brutto 76.485,93 PLN (tj. równowartość 17.932,55 euro).


W dniu 27 lutego 2018 r. na podstawie umowy nr 12/2018 zawartej ze Starostą Pszczyńskim w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), stanowiącego wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy – na podstawie art. 69 b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 1065 ze zm.), ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1808 z późn.zm.), §8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2014 r., poz. 639 z późn.zm.) – udzielono wsparcia na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, które stanowi pomoc publiczną de minimis o wartości brutto 9.300,00 zł (tj. równowartość 2.230,22 euro).

Okres realizacji: 27 luty – 28 sierpień 2018 r.

Całkowita rzeczywista wysokość wydatków w projekcie: 11.625,00 PLN


W dniu 20 sierpnia 2019 r. na podstawie umowy nr 98/2019 zawartej ze Starostą Pszczyńskim w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), stanowiącego wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy – na podstawie art. 69 b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 1482), ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 362 z późn.zm.), §8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 117) – udzielono wsparcia na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, które stanowi pomoc publiczną de minimis o wartości brutto 12.057,51 zł (tj. równowartość 2.761,94 euro).

Okres realizacji: 20 sierpnia 2019 –  17 luty 2020 r.

Całkowita rzeczywista wysokość wydatków w projekcie: 15.075,00 PLN