Przedsiębiorstwo eksploatuje obecnie dwie oczyszczalnie ścieków:

  1.  Mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków „Pszczyna” zlokalizowaną na terenie sołectwa Jankowice w województwie śląskim w powiecie pszczyńskim w gminie Pszczyna. Teren oczyszczalni o powierzchni 3,7ha od strony zachodniej graniczy z wodociągami „GOCZA”. Od strony południowej oczyszczalnia graniczy z rzeką Pszczynką, będącą równocześnie odbiornikiem ścieków oczyszczonych, od strony północnej z kompostownią, natomiast od strony wschodniej oczyszczalnia otoczona jest łąkami i pastwiskami.
    Budowę oczyszczalni ukończono w maju 2003 roku. Po okresie 3 – miesięcznego rozruchu została ona przyjęta do eksploatacji przez Spółką. Obecnie przepustowość oczyszczalni wynosi 5200m3/d.
  2. Oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w północnej części sołectwa Wisła Wielka, o przepustowości 700m3/d. Od strony południowej w kierunku północnym przez teren działki oczyszczalni przebiega rów melioracyjny, który na terenie oczyszczalni jest zarurowany, a do którego odprowadzane są ścieki oczyszczone.
    Oczyszczalnia ścieków w Wiśle Wielkiej została wybudowana i oddana do eksploatacji na początku lat 90. Podstawą technologii biologicznego oczyszczania ścieków były złoża biologiczne. Ze względu na zły stan techniczny złóż oczyszczalnia została zmodernizowana – zaadaptowano jeden z dwóch istniejących stawów fakultatywnych na bioreaktor, w którym prowadzony jest proces oczyszczania ścieków metodą niskoobciążonego osadu czynnego.