Przedsiębiorstwo eksploatuje dwie oczyszczalnie ścieków, do których przypisane są wyżej opisane aglomeracje:

  1. Mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków „Pszczyna” zlokalizowaną na terenie sołectwa Jankowice. Od strony południowej oczyszczalnia graniczy z rzeką Pszczynką, będącą równocześnie odbiornikiem ścieków oczyszczonych. Budowę oczyszczalni ukończono w maju 2003 roku. Obecnie przepustowość oczyszczalni wynosi 5200m3/d.
  2. Oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w północnej części sołectwa Wisła Wielka, o przepustowości 730m3/d. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracyjny, stanowiący dopływ rzeki Pszczynki.

Oczyszczalnia ścieków w Wiśle Wielkiej została wybudowana i oddana do eksploatacji na początku lat 90. Podstawą technologii biologicznego oczyszczania ścieków były złoża biologiczne. Ze względu na zły stan techniczny złóż oczyszczalnia została zmodernizowana – zaadaptowano jeden z dwóch istniejących stawów fakultatywnych na bioreaktor, w którym prowadzony jest proces oczyszczania ścieków metodą niskoobciążonego osadu czynnego.