Zmiana opłat za przyjęcie nieczystości płynnych na stacji zlewczej.

W związku z zapytaniami mieszkańców Gminy dotyczącymi zmiany ceny za przyjęcie nieczystości ciekłych na stacjach zlewnych PIK Spółka z o.o., dostarczanych przez firmy z branży asenizacyjnej wyjaśniamy, że podwyżka opłat wynika wprost ze znacząco wyższych kosztów oczyszczenia dowożonych nieczystości w porównaniu do ścieków surowych pochodzących z kanalizacji sanitarnej.

Ścieki dowożone posiadają znacznie wyższy ładunek zanieczyszczeń (są zagniłe lub częściowo zagniłe), w związku z czym proces i koszty ich oczyszczenia są zdecydowanie wyższe od ścieków surowych. Główną przyczyną zwiększenia kosztów jest zwielokrotnione w stosunku do ścieków sieciowych zapotrzebowanie na tlen. Tlen dostarczany jest do układu na oczyszczalni przy pomocy elektrycznych dmuchaw o łącznej mocy: 149 kW. Wzrost cen energii elektrycznej jak i coraz większy udział ilościowy ścieków dowożonych bezpośrednio przekłada się na wzrost kosztów oczyszczania. Oczyszczenie 1 m3 ścieków dowożonych generuje średnio koszty na poziomie oczyszczenia ok. 6 m3 ścieków surowych, dostarczanych przez sieć kanalizacyjną. Aktualna cena na poziomie 15,00 zł brutto, która w porównaniu z cenami obowiązującymi w rejonie kształtuje się na najniższym poziomie, i tak nie rekompensuje ponoszonych przez Spółkę kosztów oczyszczania ścieków dowożonych.

Dla porównania ceny za przyjęcie 1m3 ścieków dowożonych, obowiązujące w sąsiednich gminach w 2023 roku przedstawiają się następująco:

1. Strumień: 19,58 zł brutto;

2. Ustroń: 15,12 zł brutto;

3. Chybie: 18,48 zł brutto;

4. Czechowice Dziedzice: 15,12 zł brutto.

Z kolei ceny i stawki opłat za odprowadzane i oczyszczane ścieki dla „odbiorców sieciowych”, pomimo wzrostu kosztów prowadzenia działalności w tym zakresie, zatwierdzane są w trybie postępowania administracyjnego przez tzw. Organ regulujący tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Stosowny wniosek został złożony przez Spółkę i jest w trakcie procedowania.