Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że stosownie do art. 24 e ust. 3  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją nr GL.RET.070.7.16.2018.EK z dnia 25 kwietnia 2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie: gminy Pszczyna, na okres 3 lat, na podstawie złożonego przez przedsiębiorstwo wniosku z dnia 12 marca 2018 r.

Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie., tj. z dniem  25 maja 2018 r.

Załączniki:

Decyzja nr GL.RET.070.7.16.2018.EK

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pszczyna